Coaching biznesowy (Business coaching)

Ten rodzaj coachingu ma najczęstsze zastosowanie w organizacjach biznesowych, lecz również urzędach, firmach usługowych, redystrybucyjnych, sprzedażowych i innych. Wszędzie tam, gdzie materią działania człowieka jest praca i tym samym konieczność wykonywania zadań zgodnie z procedurami, zwiększanie efektywności, utrzymywanie wysokich standardów, a także innowacyjność i elastyczność biznesowa. W przypadku pełnienia funkcji menedżerskich coaching skupi się na polepszeniu standardów zarządzania – poprzez lepszą alokację zasobów materialnych i niematerialnych, sprawniejsze kontrolowanie zadań, planowanie i egzekwowanie wyników, lecz przede wszystkim skupi się na czynnikach automotywacyjnych i motywacyjnych w miejscu pracy i w związku z pełnioną rolą zawodową. Przedmiotem zainteresowania coachingu biznesowego będzie też polepszanie relacji wewnątrz zespołów pracowniczych oraz podniesienie efektywności w miejscu pracy.

Najbardziej ogólnym zadaniem coachingu biznesowego jest stymulowanie rozwoju kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie umiejętności prowadzących – z jednej strony do zapewniania wysokiej jakości pracy oraz realizowania obowiązujących standardów, z drugiej zaś do koniecznej innowacyjności poprzez pobudzenie kreatywności.