Coaching grupowy (Team coaching)

Coaching grupowy ma na celu rozwój potencjału zawodowego uczestników danej grupy w formie pracy zespołowej lub z eksploracją grupy jako tła. Istotne w pracy grupowej jest wykorzystanie indywidualnych doświadczeń członków zespołu oraz ich kompetencji w danym zakresie a następnie tworzenie synergii, czyli wspólnoty kompetencji i jednorodnej metody lub wspólnego celu. Coaching grupowy w biznesie może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i nietypowymi, jest pomocny przy rozwiązywaniu konfliktów, a także może stanowić wsparcie dla zespołu przy konkretnym projekcie lub przeprowadzaniu zmian w firmie.

Coaching grupowy może pełnić różne funkcje w zależności od wybranego z uwagi na cel grupowy zadania.